X-Ray ARTIX7 Database

Part: xc7a50tfgg484-1
ROI: SLICE_X12Y100:SLICE_X27Y149
ROI Frames: 0x00020500:0x000208ff

NULL
X29Y156
NULL
X30Y156
T_TERM_INT
X31Y156
T_TERM_INT
X32Y156
NULL
X33Y156
NULL
X34Y156
NULL
X35Y156
T_TERM_INT
X36Y156
T_TERM_INT
X37Y156
NULL
X38Y156
NULL
X39Y156
T_TERM_INT
X40Y156
T_TERM_INT
X41Y156
NULL
X42Y156
NULL
X43Y156
T_TERM_INT
X44Y156
T_TERM_INT
X45Y156
NULL
X46Y156
NULL
X47Y156
VBRK
X29Y155
CLBLM_L
X10Y149
INT_L
X10Y149
INT_R
X11Y149
CLBLM_R
X11Y149
VBRK
X34Y155
CLBLL_L
X12Y149
INT_L
X12Y149
INT_R
X13Y149
CLBLL_R
X13Y149
CLBLL_L
X14Y149
INT_L
X14Y149
INT_R
X15Y149
CLBLL_R
X15Y149
CLBLL_L
X16Y149
INT_L
X16Y149
INT_R
X17Y149
CLBLL_R
X17Y149
VFRAME
X47Y155
VBRK
X29Y154
CLBLM_L
X10Y148
INT_L
X10Y148
INT_R
X11Y148
CLBLM_R
X11Y148
VBRK
X34Y154
CLBLL_L
X12Y148
INT_L
X12Y148
INT_R
X13Y148
CLBLL_R
X13Y148
CLBLL_L
X14Y148
INT_L
X14Y148
INT_R
X15Y148
CLBLL_R
X15Y148
CLBLL_L
X16Y148
INT_L
X16Y148
INT_R
X17Y148
CLBLL_R
X17Y148
VFRAME
X47Y154
VBRK
X29Y153
CLBLM_L
X10Y147
INT_L
X10Y147
INT_R
X11Y147
CLBLM_R
X11Y147
VBRK
X34Y153
CLBLL_L
X12Y147
INT_L
X12Y147
INT_R
X13Y147
CLBLL_R
X13Y147
CLBLL_L
X14Y147
INT_L
X14Y147
INT_R
X15Y147
CLBLL_R
X15Y147
CLBLL_L
X16Y147
INT_L
X16Y147
INT_R
X17Y147
CLBLL_R
X17Y147
VFRAME
X47Y153
VBRK
X29Y152
CLBLM_L
X10Y146
INT_L
X10Y146
INT_R
X11Y146
CLBLM_R
X11Y146
VBRK
X34Y152
CLBLL_L
X12Y146
INT_L
X12Y146
INT_R
X13Y146
CLBLL_R
X13Y146
CLBLL_L
X14Y146
INT_L
X14Y146
INT_R
X15Y146
CLBLL_R
X15Y146
CLBLL_L
X16Y146
INT_L
X16Y146
INT_R
X17Y146
CLBLL_R
X17Y146
VFRAME
X47Y152
VBRK
X29Y151
CLBLM_L
X10Y145
INT_L
X10Y145
INT_R
X11Y145
CLBLM_R
X11Y145
VBRK
X34Y151
CLBLL_L
X12Y145
INT_L
X12Y145
INT_R
X13Y145
CLBLL_R
X13Y145
CLBLL_L
X14Y145
INT_L
X14Y145
INT_R
X15Y145
CLBLL_R
X15Y145
CLBLL_L
X16Y145
INT_L
X16Y145
INT_R
X17Y145
CLBLL_R
X17Y145
VFRAME
X47Y151
VBRK
X29Y150
CLBLM_L
X10Y144
INT_L
X10Y144
INT_R
X11Y144
CLBLM_R
X11Y144
VBRK
X34Y150
CLBLL_L
X12Y144
INT_L
X12Y144
INT_R
X13Y144
CLBLL_R
X13Y144
CLBLL_L
X14Y144
INT_L
X14Y144
INT_R
X15Y144
CLBLL_R
X15Y144
CLBLL_L
X16Y144
INT_L
X16Y144
INT_R
X17Y144
CLBLL_R
X17Y144
VFRAME
X47Y150
VBRK
X29Y149
CLBLM_L
X10Y143
INT_L
X10Y143
INT_R
X11Y143
CLBLM_R
X11Y143
VBRK
X34Y149
CLBLL_L
X12Y143
INT_L
X12Y143
INT_R
X13Y143
CLBLL_R
X13Y143
CLBLL_L
X14Y143
INT_L
X14Y143
INT_R
X15Y143
CLBLL_R
X15Y143
CLBLL_L
X16Y143
INT_L
X16Y143
INT_R
X17Y143
CLBLL_R
X17Y143
VFRAME
X47Y149
VBRK
X29Y148
CLBLM_L
X10Y142
INT_L
X10Y142
INT_R
X11Y142
CLBLM_R
X11Y142
VBRK
X34Y148
CLBLL_L
X12Y142
INT_L
X12Y142
INT_R
X13Y142
CLBLL_R
X13Y142
CLBLL_L
X14Y142
INT_L
X14Y142
INT_R
X15Y142
CLBLL_R
X15Y142
CLBLL_L
X16Y142
INT_L
X16Y142
INT_R
X17Y142
CLBLL_R
X17Y142
VFRAME
X47Y148
VBRK
X29Y147
CLBLM_L
X10Y141
INT_L
X10Y141
INT_R
X11Y141
CLBLM_R
X11Y141
VBRK
X34Y147
CLBLL_L
X12Y141
INT_L
X12Y141
INT_R
X13Y141
CLBLL_R
X13Y141
CLBLL_L
X14Y141
INT_L
X14Y141
INT_R
X15Y141
CLBLL_R
X15Y141
CLBLL_L
X16Y141
INT_L
X16Y141
INT_R
X17Y141
CLBLL_R
X17Y141
VFRAME
X47Y147
VBRK
X29Y146
CLBLM_L
X10Y140
INT_L
X10Y140
INT_R
X11Y140
CLBLM_R
X11Y140
VBRK
X34Y146
CLBLL_L
X12Y140
INT_L
X12Y140
INT_R
X13Y140
CLBLL_R
X13Y140
CLBLL_L
X14Y140
INT_L
X14Y140
INT_R
X15Y140
CLBLL_R
X15Y140
CLBLL_L
X16Y140
INT_L
X16Y140
INT_R
X17Y140
CLBLL_R
X17Y140
VFRAME
X47Y146
VBRK
X29Y145
CLBLM_L
X10Y139
INT_L
X10Y139
INT_R
X11Y139
CLBLM_R
X11Y139
VBRK
X34Y145
CLBLL_L
X12Y139
INT_L
X12Y139
INT_R
X13Y139
CLBLL_R
X13Y139
CLBLL_L
X14Y139
INT_L
X14Y139
INT_R
X15Y139
CLBLL_R
X15Y139
CLBLL_L
X16Y139
INT_L
X16Y139
INT_R
X17Y139
CLBLL_R
X17Y139
VFRAME
X47Y145
VBRK
X29Y144
CLBLM_L
X10Y138
INT_L
X10Y138
INT_R
X11Y138
CLBLM_R
X11Y138
VBRK
X34Y144
CLBLL_L
X12Y138
INT_L
X12Y138
INT_R
X13Y138
CLBLL_R
X13Y138
CLBLL_L
X14Y138
INT_L
X14Y138
INT_R
X15Y138
CLBLL_R
X15Y138
CLBLL_L
X16Y138
INT_L
X16Y138
INT_R
X17Y138
CLBLL_R
X17Y138
VFRAME
X47Y144
VBRK
X29Y143
CLBLM_L
X10Y137
INT_L
X10Y137
INT_R
X11Y137
CLBLM_R
X11Y137
VBRK
X34Y143
CLBLL_L
X12Y137
INT_L
X12Y137
INT_R
X13Y137
CLBLL_R
X13Y137
CLBLL_L
X14Y137
INT_L
X14Y137
INT_R
X15Y137
CLBLL_R
X15Y137
CLBLL_L
X16Y137
INT_L
X16Y137
INT_R
X17Y137
CLBLL_R
X17Y137
VFRAME
X47Y143
VBRK
X29Y142
CLBLM_L
X10Y136
INT_L
X10Y136
INT_R
X11Y136
CLBLM_R
X11Y136
VBRK
X34Y142
CLBLL_L
X12Y136
INT_L
X12Y136
INT_R
X13Y136
CLBLL_R
X13Y136
CLBLL_L
X14Y136
INT_L
X14Y136
INT_R
X15Y136
CLBLL_R
X15Y136
CLBLL_L
X16Y136
INT_L
X16Y136
INT_R
X17Y136
CLBLL_R
X17Y136
VFRAME
X47Y142
VBRK
X29Y141
CLBLM_L
X10Y135
INT_L
X10Y135
INT_R
X11Y135
CLBLM_R
X11Y135
VBRK
X34Y141
CLBLL_L
X12Y135
INT_L
X12Y135
INT_R
X13Y135
CLBLL_R
X13Y135
CLBLL_L
X14Y135
INT_L
X14Y135
INT_R
X15Y135
CLBLL_R
X15Y135
CLBLL_L
X16Y135
INT_L
X16Y135
INT_R
X17Y135
CLBLL_R
X17Y135
VFRAME
X47Y141
VBRK
X29Y140
CLBLM_L
X10Y134
INT_L
X10Y134
INT_R
X11Y134
CLBLM_R
X11Y134
VBRK
X34Y140
CLBLL_L
X12Y134
INT_L
X12Y134
INT_R
X13Y134
CLBLL_R
X13Y134
CLBLL_L
X14Y134
INT_L
X14Y134
INT_R
X15Y134
CLBLL_R
X15Y134
CLBLL_L
X16Y134
INT_L
X16Y134
INT_R
X17Y134
CLBLL_R
X17Y134
VFRAME
X47Y140
VBRK
X29Y139
CLBLM_L
X10Y133
INT_L
X10Y133
INT_R
X11Y133
CLBLM_R
X11Y133
VBRK
X34Y139
CLBLL_L
X12Y133
INT_L
X12Y133
INT_R
X13Y133
CLBLL_R
X13Y133
CLBLL_L
X14Y133
INT_L
X14Y133
INT_R
X15Y133
CLBLL_R
X15Y133
CLBLL_L
X16Y133
INT_L
X16Y133
INT_R
X17Y133
CLBLL_R
X17Y133
VFRAME
X47Y139
VBRK
X29Y138
CLBLM_L
X10Y132
INT_L
X10Y132
INT_R
X11Y132
CLBLM_R
X11Y132
VBRK
X34Y138
CLBLL_L
X12Y132
INT_L
X12Y132
INT_R
X13Y132
CLBLL_R
X13Y132
CLBLL_L
X14Y132
INT_L
X14Y132
INT_R
X15Y132
CLBLL_R
X15Y132
CLBLL_L
X16Y132
INT_L
X16Y132
INT_R
X17Y132
CLBLL_R
X17Y132
VFRAME
X47Y138
VBRK
X29Y137
CLBLM_L
X10Y131
INT_L
X10Y131
INT_R
X11Y131
CLBLM_R
X11Y131
VBRK
X34Y137
CLBLL_L
X12Y131
INT_L
X12Y131
INT_R
X13Y131
CLBLL_R
X13Y131
CLBLL_L
X14Y131
INT_L
X14Y131
INT_R
X15Y131
CLBLL_R
X15Y131
CLBLL_L
X16Y131
INT_L
X16Y131
INT_R
X17Y131
CLBLL_R
X17Y131
VFRAME
X47Y137
VBRK
X29Y136
CLBLM_L
X10Y130
INT_L
X10Y130
INT_R
X11Y130
CLBLM_R
X11Y130
VBRK
X34Y136
CLBLL_L
X12Y130
INT_L
X12Y130
INT_R
X13Y130
CLBLL_R
X13Y130
CLBLL_L
X14Y130
INT_L
X14Y130
INT_R
X15Y130
CLBLL_R
X15Y130
CLBLL_L
X16Y130
INT_L
X16Y130
INT_R
X17Y130
CLBLL_R
X17Y130
VFRAME
X47Y136
VBRK
X29Y135
CLBLM_L
X10Y129
INT_L
X10Y129
INT_R
X11Y129
CLBLM_R
X11Y129
VBRK
X34Y135
CLBLL_L
X12Y129
INT_L
X12Y129
INT_R
X13Y129
CLBLL_R
X13Y129
CLBLL_L
X14Y129
INT_L
X14Y129
INT_R
X15Y129
CLBLL_R
X15Y129
CLBLL_L
X16Y129
INT_L
X16Y129
INT_R
X17Y129
CLBLL_R
X17Y129
VFRAME
X47Y135
VBRK
X29Y134
CLBLM_L
X10Y128
INT_L
X10Y128
INT_R
X11Y128
CLBLM_R
X11Y128
VBRK
X34Y134
CLBLL_L
X12Y128
INT_L
X12Y128
INT_R
X13Y128
CLBLL_R
X13Y128
CLBLL_L
X14Y128
INT_L
X14Y128
INT_R
X15Y128
CLBLL_R
X15Y128
CLBLL_L
X16Y128
INT_L
X16Y128
INT_R
X17Y128
CLBLL_R
X17Y128
VFRAME
X47Y134
VBRK
X29Y133
CLBLM_L
X10Y127
INT_L
X10Y127
INT_R
X11Y127
CLBLM_R
X11Y127
VBRK
X34Y133
CLBLL_L
X12Y127
INT_L
X12Y127
INT_R
X13Y127
CLBLL_R
X13Y127
CLBLL_L
X14Y127
INT_L
X14Y127
INT_R
X15Y127
CLBLL_R
X15Y127
CLBLL_L
X16Y127
INT_L
X16Y127
INT_R
X17Y127
CLBLL_R
X17Y127
VFRAME
X47Y133
VBRK
X29Y132
CLBLM_L
X10Y126
INT_L
X10Y126
INT_R
X11Y126
CLBLM_R
X11Y126
VBRK
X34Y132
CLBLL_L
X12Y126
INT_L
X12Y126
INT_R
X13Y126
CLBLL_R
X13Y126
CLBLL_L
X14Y126
INT_L
X14Y126
INT_R
X15Y126
CLBLL_R
X15Y126
CLBLL_L
X16Y126
INT_L
X16Y126
INT_R
X17Y126
CLBLL_R
X17Y126
VFRAME
X47Y132
VBRK
X29Y131
CLBLM_L
X10Y125
INT_L
X10Y125
INT_R
X11Y125
CLBLM_R
X11Y125
VBRK
X34Y131
CLBLL_L
X12Y125
INT_L
X12Y125
INT_R
X13Y125
CLBLL_R
X13Y125
CLBLL_L
X14Y125
INT_L
X14Y125
INT_R
X15Y125
CLBLL_R
X15Y125
CLBLL_L
X16Y125
INT_L
X16Y125
INT_R
X17Y125
CLBLL_R
X17Y125
VFRAME
X47Y131
HCLK_VBRK
X29Y130
HCLK_CLB
X30Y130
HCLK_L
X31Y130
HCLK_R
X32Y130
HCLK_CLB
X33Y130
HCLK_VBRK
X34Y130
HCLK_CLB
X35Y130
HCLK_L
X36Y130
HCLK_R
X37Y130
HCLK_CLB
X38Y130
HCLK_CLB
X39Y130
HCLK_L
X40Y130
HCLK_R
X41Y130
HCLK_CLB
X42Y130
HCLK_CLB
X43Y130
HCLK_L
X44Y130
HCLK_R
X45Y130
HCLK_CLB
X46Y130
HCLK_VFRAME
X47Y130
VBRK
X29Y129
CLBLM_L
X10Y124
INT_L
X10Y124
INT_R
X11Y124
CLBLM_R
X11Y124
VBRK
X34Y129
CLBLL_L
X12Y124
INT_L
X12Y124
INT_R
X13Y124
CLBLL_R
X13Y124
CLBLL_L
X14Y124
INT_L
X14Y124
INT_R
X15Y124
CLBLL_R
X15Y124
CLBLL_L
X16Y124
INT_L
X16Y124
INT_R
X17Y124
CLBLL_R
X17Y124
VFRAME
X47Y129
VBRK
X29Y128
CLBLM_L
X10Y123
INT_L
X10Y123
INT_R
X11Y123
CLBLM_R
X11Y123
VBRK
X34Y128
CLBLL_L
X12Y123
INT_L
X12Y123
INT_R
X13Y123
CLBLL_R
X13Y123
CLBLL_L
X14Y123
INT_L
X14Y123
INT_R
X15Y123
CLBLL_R
X15Y123
CLBLL_L
X16Y123
INT_L
X16Y123
INT_R
X17Y123
CLBLL_R
X17Y123
VFRAME
X47Y128
VBRK
X29Y127
CLBLM_L
X10Y122
INT_L
X10Y122
INT_R
X11Y122
CLBLM_R
X11Y122
VBRK
X34Y127
CLBLL_L
X12Y122
INT_L
X12Y122
INT_R
X13Y122
CLBLL_R
X13Y122
CLBLL_L
X14Y122
INT_L
X14Y122
INT_R
X15Y122
CLBLL_R
X15Y122
CLBLL_L
X16Y122
INT_L
X16Y122
INT_R
X17Y122
CLBLL_R
X17Y122
VFRAME
X47Y127
VBRK
X29Y126
CLBLM_L
X10Y121
INT_L
X10Y121
INT_R
X11Y121
CLBLM_R
X11Y121
VBRK
X34Y126
CLBLL_L
X12Y121
INT_L
X12Y121
INT_R
X13Y121
CLBLL_R
X13Y121
CLBLL_L
X14Y121
INT_L
X14Y121
INT_R
X15Y121
CLBLL_R
X15Y121
CLBLL_L
X16Y121
INT_L
X16Y121
INT_R
X17Y121
CLBLL_R
X17Y121
VFRAME
X47Y126
VBRK
X29Y125
CLBLM_L
X10Y120
INT_L
X10Y120
INT_R
X11Y120
CLBLM_R
X11Y120
VBRK
X34Y125
CLBLL_L
X12Y120
INT_L
X12Y120
INT_R
X13Y120
CLBLL_R
X13Y120
CLBLL_L
X14Y120
INT_L
X14Y120
INT_R
X15Y120
CLBLL_R
X15Y120
CLBLL_L
X16Y120
INT_L
X16Y120
INT_R
X17Y120
CLBLL_R
X17Y120
VFRAME
X47Y125
VBRK
X29Y124
CLBLM_L
X10Y119
INT_L
X10Y119
INT_R
X11Y119
CLBLM_R
X11Y119
VBRK
X34Y124
CLBLL_L
X12Y119
INT_L
X12Y119
INT_R
X13Y119
CLBLL_R
X13Y119
CLBLL_L
X14Y119
INT_L
X14Y119
INT_R
X15Y119
CLBLL_R
X15Y119
CLBLL_L
X16Y119
INT_L
X16Y119
INT_R
X17Y119
CLBLL_R
X17Y119
VFRAME
X47Y124
VBRK
X29Y123
CLBLM_L
X10Y118
INT_L
X10Y118
INT_R
X11Y118
CLBLM_R
X11Y118
VBRK
X34Y123
CLBLL_L
X12Y118
INT_L
X12Y118
INT_R
X13Y118
CLBLL_R
X13Y118
CLBLL_L
X14Y118
INT_L
X14Y118
INT_R
X15Y118
CLBLL_R
X15Y118
CLBLL_L
X16Y118
INT_L
X16Y118
INT_R
X17Y118
CLBLL_R
X17Y118
VFRAME
X47Y123
VBRK
X29Y122
CLBLM_L
X10Y117
INT_L
X10Y117
INT_R
X11Y117
CLBLM_R
X11Y117
VBRK
X34Y122
CLBLL_L
X12Y117
INT_L
X12Y117
INT_R
X13Y117
CLBLL_R
X13Y117
CLBLL_L
X14Y117
INT_L
X14Y117
INT_R
X15Y117
CLBLL_R
X15Y117
CLBLL_L
X16Y117
INT_L
X16Y117
INT_R
X17Y117
CLBLL_R
X17Y117
VFRAME
X47Y122
VBRK
X29Y121
CLBLM_L
X10Y116
INT_L
X10Y116
INT_R
X11Y116
CLBLM_R
X11Y116
VBRK
X34Y121
CLBLL_L
X12Y116
INT_L
X12Y116
INT_R
X13Y116
CLBLL_R
X13Y116
CLBLL_L
X14Y116
INT_L
X14Y116
INT_R
X15Y116
CLBLL_R
X15Y116
CLBLL_L
X16Y116
INT_L
X16Y116
INT_R
X17Y116
CLBLL_R
X17Y116
VFRAME
X47Y121
VBRK
X29Y120
CLBLM_L
X10Y115
INT_L
X10Y115
INT_R
X11Y115
CLBLM_R
X11Y115
VBRK
X34Y120
CLBLL_L
X12Y115
INT_L
X12Y115
INT_R
X13Y115
CLBLL_R
X13Y115
CLBLL_L
X14Y115
INT_L
X14Y115
INT_R
X15Y115
CLBLL_R
X15Y115
CLBLL_L
X16Y115
INT_L
X16Y115
INT_R
X17Y115
CLBLL_R
X17Y115
VFRAME
X47Y120
VBRK
X29Y119
CLBLM_L
X10Y114
INT_L
X10Y114
INT_R
X11Y114
CLBLM_R
X11Y114
VBRK
X34Y119
CLBLL_L
X12Y114
INT_L
X12Y114
INT_R
X13Y114
CLBLL_R
X13Y114
CLBLL_L
X14Y114
INT_L
X14Y114
INT_R
X15Y114
CLBLL_R
X15Y114
CLBLL_L
X16Y114
INT_L
X16Y114
INT_R
X17Y114
CLBLL_R
X17Y114
VFRAME
X47Y119
VBRK
X29Y118
CLBLM_L
X10Y113
INT_L
X10Y113
INT_R
X11Y113
CLBLM_R
X11Y113
VBRK
X34Y118
CLBLL_L
X12Y113
INT_L
X12Y113
INT_R
X13Y113
CLBLL_R
X13Y113
CLBLL_L
X14Y113
INT_L
X14Y113
INT_R
X15Y113
CLBLL_R
X15Y113
CLBLL_L
X16Y113
INT_L
X16Y113
INT_R
X17Y113
CLBLL_R
X17Y113
VFRAME
X47Y118
VBRK
X29Y117
CLBLM_L
X10Y112
INT_L
X10Y112
INT_R
X11Y112
CLBLM_R
X11Y112
VBRK
X34Y117
CLBLL_L
X12Y112
INT_L
X12Y112
INT_R
X13Y112
CLBLL_R
X13Y112
CLBLL_L
X14Y112
INT_L
X14Y112
INT_R
X15Y112
CLBLL_R
X15Y112
CLBLL_L
X16Y112
INT_L
X16Y112
INT_R
X17Y112
CLBLL_R
X17Y112
VFRAME
X47Y117
VBRK
X29Y116
CLBLM_L
X10Y111
INT_L
X10Y111
INT_R
X11Y111
CLBLM_R
X11Y111
VBRK
X34Y116
CLBLL_L
X12Y111
INT_L
X12Y111
INT_R
X13Y111
CLBLL_R
X13Y111
CLBLL_L
X14Y111
INT_L
X14Y111
INT_R
X15Y111
CLBLL_R
X15Y111
CLBLL_L
X16Y111
INT_L
X16Y111
INT_R
X17Y111
CLBLL_R
X17Y111
VFRAME
X47Y116
VBRK
X29Y115
CLBLM_L
X10Y110
INT_L
X10Y110
INT_R
X11Y110
CLBLM_R
X11Y110
VBRK
X34Y115
CLBLL_L
X12Y110
INT_L
X12Y110
INT_R
X13Y110
CLBLL_R
X13Y110
CLBLL_L
X14Y110
INT_L
X14Y110
INT_R
X15Y110
CLBLL_R
X15Y110
CLBLL_L
X16Y110
INT_L
X16Y110
INT_R
X17Y110
CLBLL_R
X17Y110
VFRAME
X47Y115
VBRK
X29Y114
CLBLM_L
X10Y109
INT_L
X10Y109
INT_R
X11Y109
CLBLM_R
X11Y109
VBRK
X34Y114
CLBLL_L
X12Y109
INT_L
X12Y109
INT_R
X13Y109
CLBLL_R
X13Y109
CLBLL_L
X14Y109
INT_L
X14Y109
INT_R
X15Y109
CLBLL_R
X15Y109
CLBLL_L
X16Y109
INT_L
X16Y109
INT_R
X17Y109
CLBLL_R
X17Y109
VFRAME
X47Y114
VBRK
X29Y113
CLBLM_L
X10Y108
INT_L
X10Y108
INT_R
X11Y108
CLBLM_R
X11Y108
VBRK
X34Y113
CLBLL_L
X12Y108
INT_L
X12Y108
INT_R
X13Y108
CLBLL_R
X13Y108
CLBLL_L
X14Y108
INT_L
X14Y108
INT_R
X15Y108
CLBLL_R
X15Y108
CLBLL_L
X16Y108
INT_L
X16Y108
INT_R
X17Y108
CLBLL_R
X17Y108
VFRAME
X47Y113
VBRK
X29Y112
CLBLM_L
X10Y107
INT_L
X10Y107
INT_R
X11Y107
CLBLM_R
X11Y107
VBRK
X34Y112
CLBLL_L
X12Y107
INT_L
X12Y107
INT_R
X13Y107
CLBLL_R
X13Y107
CLBLL_L
X14Y107
INT_L
X14Y107
INT_R
X15Y107
CLBLL_R
X15Y107
CLBLL_L
X16Y107
INT_L
X16Y107
INT_R
X17Y107
CLBLL_R
X17Y107
VFRAME
X47Y112
VBRK
X29Y111
CLBLM_L
X10Y106
INT_L
X10Y106
INT_R
X11Y106
CLBLM_R
X11Y106
VBRK
X34Y111
CLBLL_L
X12Y106
INT_L
X12Y106
INT_R
X13Y106
CLBLL_R
X13Y106
CLBLL_L
X14Y106
INT_L
X14Y106
INT_R
X15Y106
CLBLL_R
X15Y106
CLBLL_L
X16Y106
INT_L
X16Y106
INT_R
X17Y106
CLBLL_R
X17Y106
VFRAME
X47Y111
VBRK
X29Y110
CLBLM_L
X10Y105
INT_L
X10Y105
INT_R
X11Y105
CLBLM_R
X11Y105
VBRK
X34Y110
CLBLL_L
X12Y105
INT_L
X12Y105
INT_R
X13Y105
CLBLL_R
X13Y105
CLBLL_L
X14Y105
INT_L
X14Y105
INT_R
X15Y105
CLBLL_R
X15Y105
CLBLL_L
X16Y105
INT_L
X16Y105
INT_R
X17Y105
CLBLL_R
X17Y105
VFRAME
X47Y110
VBRK
X29Y109
CLBLM_L
X10Y104
INT_L
X10Y104
INT_R
X11Y104
CLBLM_R
X11Y104
VBRK
X34Y109
CLBLL_L
X12Y104
INT_L
X12Y104
INT_R
X13Y104
CLBLL_R
X13Y104
CLBLL_L
X14Y104
INT_L
X14Y104
INT_R
X15Y104
CLBLL_R
X15Y104
CLBLL_L
X16Y104
INT_L
X16Y104
INT_R
X17Y104
CLBLL_R
X17Y104
VFRAME
X47Y109
VBRK
X29Y108
CLBLM_L
X10Y103
INT_L
X10Y103
INT_R
X11Y103
CLBLM_R
X11Y103
VBRK
X34Y108
CLBLL_L
X12Y103
INT_L
X12Y103
INT_R
X13Y103
CLBLL_R
X13Y103
CLBLL_L
X14Y103
INT_L
X14Y103
INT_R
X15Y103
CLBLL_R
X15Y103
CLBLL_L
X16Y103
INT_L
X16Y103
INT_R
X17Y103
CLBLL_R
X17Y103
VFRAME
X47Y108
VBRK
X29Y107
CLBLM_L
X10Y102
INT_L
X10Y102
INT_R
X11Y102
CLBLM_R
X11Y102
VBRK
X34Y107
CLBLL_L
X12Y102
INT_L
X12Y102
INT_R
X13Y102
CLBLL_R
X13Y102
CLBLL_L
X14Y102
INT_L
X14Y102
INT_R
X15Y102
CLBLL_R
X15Y102
CLBLL_L
X16Y102
INT_L
X16Y102
INT_R
X17Y102
CLBLL_R
X17Y102
VFRAME
X47Y107
VBRK
X29Y106
CLBLM_L
X10Y101
INT_L
X10Y101
INT_R
X11Y101
CLBLM_R
X11Y101
VBRK
X34Y106
CLBLL_L
X12Y101
INT_L
X12Y101
INT_R
X13Y101
CLBLL_R
X13Y101
CLBLL_L
X14Y101
INT_L
X14Y101
INT_R
X15Y101
CLBLL_R
X15Y101
CLBLL_L
X16Y101
INT_L
X16Y101
INT_R
X17Y101
CLBLL_R
X17Y101
VFRAME
X47Y106
VBRK
X29Y105
CLBLM_L
X10Y100
INT_L
X10Y100
INT_R
X11Y100
CLBLM_R
X11Y100
VBRK
X34Y105
CLBLL_L
X12Y100
INT_L
X12Y100
INT_R
X13Y100
CLBLL_R
X13Y100
CLBLL_L
X14Y100
INT_L
X14Y100
INT_R
X15Y100
CLBLL_R
X15Y100
CLBLL_L
X16Y100
INT_L
X16Y100
INT_R
X17Y100
CLBLL_R
X17Y100
VFRAME
X47Y105
NULL
X29Y104
BRKH_CLB
X10Y99
BRKH_INT
X10Y99
BRKH_INT
X11Y99
BRKH_CLB
X11Y99
NULL
X34Y104
NULL
X35Y104
BRKH_B
TERM_INT
X36Y104
BRKH_B
TERM_INT
X37Y104
NULL
X38Y104
NULL
X39Y104
BRKH_B
TERM_INT
X40Y104
BRKH_B
TERM_INT
X41Y104
NULL
X42Y104
NULL
X43Y104
BRKH_B
TERM_INT
X44Y104
BRKH_B
TERM_INT
X45Y104
NULL
X46Y104
NULL
X47Y104